Thursday, January 3, 2008

Pendidikan alam sekitar


1. Menjelaskan Konsep dan tujuan pembangunan.

2. Mengenalpasti undang-undang dan tanggungjawap social badan-badan kerajaan, organisasi bukan kerajaan dan badan koporat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar

a. Kerajaan Malaysia melalui akta kualiti alam sekitar 1974 telah mengenakan beberapa peraturan. Antaranya ;

i. Peraturan-peraturan Kualiti alam sekitar (Udara Bersih)1978

ii. Peraturan-peraturan Kualiti Alam sekitar (Kawalan Kepekatan Plumbum dalam gasoline motor) 1985.

iii. Peraturan-peraturan Kereta motor (Kawalan Pelepasan asap dan Gas) 1977 dibawah Ordinan Lalu Lintas Jalan Raya 1958.

Dengan penguatkuasaan undang-undang diatas, kilang perusahaan akan lebih bertanggungjawap dan berkerjasama dakam usaha mengurangkan kadar pencemaran udara. Misalnya, dengan meninggikan serombong pembuangan asap atau memastikan asap yang dikeluarkan tidak mengandungi gas beracun.

b.Asean juga telah memainkan peranan penting dalam mengawal pencemaran alam sekitar. ( dianggotai oleh Malaysia, Filipina, Thai, Singapura, Filipina dan Indonesia). Pada tahun 1997 kejadian jerebu telah melanda kawasan Asean maka satu perjanjian telah dibuat dan di tandatangani pada 10 Jun 2002, perjanjian ini bertujuan untuk mengawal pencemaran udara (Jerebu) yang merentasi sempadan ekoran daripada aktiviti pembakaran hutan di Indonesia. Hasil daripada perjanjian ini juga telah ditubuhkan satu badan jawatankuasa yang akan membuat penilaian, pemantauan, pencegahan, kerjasama teknikal, penyelidikan saintifik, menentukan mekanisme koordinasi perhubungan dan mempermudahkan prosedur kastam dan imigresen semasa kerja-kerja menyelamat dijalankan. Badan ini di namakan Asean Coordinating Centre For Transboundary Haze Pollution Control.

Wednesday, January 2, 2008

Pembangunan Lestari


-Merujuk kepada pembangunan yang dijalankan itu tidak merosakkan alam sekitar.

-setiap pembangunan mempunyai perancangan yang mana mengambil kira kepentingan alam sekitarnya.

-walaupun agak mustahil untuk mngelakkan kerosakkan tetapi dengan pembangunan lestari kerosakkan terhadap alam sekitar dapat di kurangkan.

-menitikberatkan langkah-langkah memelihara dan memulihara alam sekitar agar dapat dikekalkan dari keadaan asal sebaik mungkin.

Memelihara-usaha atau langkah-langkah menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan atau kemusnahan akibat pembangunan.

Memulihara-usaha atau langkah membaiki pulih alam sekitar yang rosak atau terjejas akibat pembangunan.

Thursday, December 20, 2007

KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNADEFINISI

Menurut Kamus Dewan Flora bermaksud (Bio) keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau pada sesuatu masa.

Manakala Fauna bermaksud (Bio) seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tertentu. Kepupusan pula ditakrifkan sebagai habis semua sekali, hilang lenyap, binasa semuanya, punah.

KESIMPULAN

Kepupusan flora dan fauna ialah kemusnahan dan kepupusan tumbuh – tumbuhan dan haiwan semulajadi.

PENDAHULUAN

Di Malaysia pada penghujung 1989 anggaran 18.5 juta hektar atau 56.3 peratus daripada bumi di Malaysia diliputi hutan. Hutan hujan tropika kaya dengan flora dan fauna. Di semenanjung Malaysia lebih kurang 8000 spesies tumbuh – tumbuhan berbunga yang direkodkan dan 2500 daripadanya ialah spesies pokok. Dari segi faunanya 200 spesies mamalia , 115 spesies ular , 80 spesies katak dan 80 spesies cicak telah disenaraikan.

Hutan bukan sahaja berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna tetapi mempunyai kepelbagaian fungsi seperti sumber ubat-ubatan dan kawasan tadahah air.

Dalam membincangkan tentang kepupusan flora dan fauna ini kita lihat bagaimana orkid hutan yang cantik telah dilapurkan hampir pupus, faktor ini mungkin disebebkan oleh keadaan bumi dan perilaku manusia dan kian menggugat kestabilan alam. Hidupan seperti penyu dilautan juga kian terancam, menurut laporan Pusat Santuari Penyu Rantau Abang, Terengganu melalui kajian mereka menunjukan bahawa pada tahun 1986 terdapat 5665 ekor penyu mentarut tetapi pada tahun 1994 hanya tingga 2247 ekor sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa kepupusan penyu mentarut ini jika tidak dibendung akan menyebabkan generasi akan datang tidak lagi mengenali speisi penyu ini.

FAKTOR – FAKTOR KEMUSNAHAN DAN KEPUPUSAN

Masalah pembalakan haram .

  • Menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora menyatakan diantara 1986 hingga jun 1990 , 500,000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kawasan yang dibenarkan hanya 320,000 hektar sahaja.
  • Pembalakan haram juga menebang spesis pokok yang dilindungi seperti Meranti dan Cengal.
  • Membalak di kawasan perlindungan seperti di kawasan hutan simpan dan Taman Negara.
  • Apabila kegiatan pembalakan dijalankan ia juga memusnahkan spesis tumbuhan yang lain contohnya apabila pokok balak tumbang ia juga akan memusnahkan tumbuhan kecil yang berada disekitar itu. Ia juga akan menyebabkan binatnag-binatang yang hidup dikawasan itu dan lari dan mati.

Pembakaran Hutan

 • Pembakaran hutan secara terbuka seperti yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. Ia akan menyebabkan spesis-spesis yang terancam yang ada dikawasan tersebut akan musnah

Pembukaan Tanah Baru

 • Pembukaan kawasan pertanian baru seperti pembukaan tanah – tanah rancangan oleh Felda dan Felcra yang turut memusnahkan spesis tumbuh – tumbuhan

Pemburu Haram

 • Pemburuan secara haram yang berleluasa di hutan-hutan di Malaysia adalah merupakan satu faktor yang menjurus kepada kemusnahan habitat dan spesis haiwan ini.
 • Pemburu haram ini bukan sahaja mengeksploitasikan bintang ini malahan mengaut keuntungan yang banyak melalui kegiatan ini.
 • Pemintaan yang tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan terhadap bintanag ini menjadi punca utama kegiatan ini berleluasa.
 • Harimau Malaya meruapa satu spesis yang kian terancam kerana pemburuan terhadapnya. Permintaan yang tinggi terutama dalam bidang perubatan Cina menyebabkan Harimau Malaya kini hanya tinggal sejumlah yang sedikit sahaja.

Peningkatan Suhu Dunia

 • Faktor peningkatan suhu dunia ini juga adalah antara punca utama kepupusan flora dan fauna.
 • Faktor perubahan iklim ini bukalah perkara baru dalam kepupusan flora dan fauna ini dimana antara faktor kepupusan binatang prasejaran seperti ‘dinasaour’ adalah disebabkan perubahan cuaca dunia.
 • Fenomena Elnino yang menyebabkan peningkatna suhu dunia yang mendadak ini menyebabkan ada sesetengah speisi haiwan dan tumbuhan yang terancam terutama haiwan dan tumbuhan dan tidak sesuai dengan cuaca panas. Faktor ini akan mnyebabkan kepupusan hidupan ini.

Pencemaran

 • Seperti mana kita maklumi bahawa keadaan pencemaran yang teruk akan menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Faaktor ini yang menyebabakan banyak hidupan akuatik kian pupus.
 • Hidupan seperti ikan lumba-luma dan paus pembunuh (killer weil) semakin pupus disebabkan pencemaran air terutama disebabkan oleh tumpahan minyak dilaut dan kegitan manusia yang suka mengotorkan laut.
 • Beruang panda yang merupakan antara habitat yang istimewa yang hanya terdapat di negara China kian terancam kepupusannya disebabkan pencemaran alam. Kepupusan pokok buluh juga menjadi penyebab kepada kepupusan hidupan ini kerana pokok buluh merupakan makanan utama habitat ini.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI

 • Mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesis yang ada dalam hutan sebelum sesuatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutama kepelbagaian hayat spesis yang menghadapi bahaya kepupusan. ( Penanaman hutan semula, menghadkan atau menentukan kapasiti hasilan hutan
 • Mengiktiraf lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi ,taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi.
 • Memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram.,( membalak di kawasan perlindungan hutan – TAMAN NEGARA ) pemburuan haram atau pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid .
 • * Masalah pembalakan haram – Laporan Trade Records of Fauna and Flora menyebut di antara tahun 1986 dan Jun 1990 –500.000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kelulusan jumlah kawasan yang dibenarkan hanya 320.000 hekter.
 • Pemerliharaan penyu di pusat Santuari Penyu Rantau Abang.JumlahBancian penyu mendarat di Rantau Abang didapati merosot di mana jumlah pada tahun 1996 sebanyak 5665 ekor merosot kepada 2247 ekor pada tahun 1994.
 • Menjalankan usaha penyelidikan oleh FRIM, Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar..Contohnya usaha-usaha pihak pihak Perhilitan untuk mengkaji kepupusan Harimau Malaya.(Sekarang jumlah hanya 600 ekor seluruh Malaysia )
 • Penguatkuasaan Undang-undang oleh kerajaan
 • Akta kualiti Alam Sekitar ( EQA) 1974
 • Pembuangan sisa minyak ke laut di denda RM 500.000
 • Pelan Tindakan Kebangsaan Pendidikan Alam Sekitar 1986
 • Peraduan menulis esei ,puisi dan kempen-kempen (Cintailah Sungai kita )

Wednesday, December 19, 2007

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


DEFINISI

 • Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
 • Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
 • Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
 • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Teknik-teknik Pengajaran Bahasa

 1. Teknik main peranan
 2. Teknik permainan bahasa
 3. Teknik latih tubi
 4. Teknik bercerita
 5. Teknik inkuiri
 6. Teknik perbahasan
 7. Teknik kuiz
 8. Teknik sumbangsaran
 9. Teknik soal jawab
 10. Teknik simulasi
 11. Teknik drama
 12. Teknik perbincangan
 13. Teknik forum
 14. Teknik dialog


TUJUAN TEKNIK

  1. Menarik Minat murid
  2. Mengekalkan perhatian
  3. Membangkitkan ras ingin tahu


TEKNIK LATIH - TUBI

 • Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
 • Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
 • Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
 • Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
 • Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
 • Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
 • Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
 1. Sebutan (accent)

-menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.

 1. Tatabahasa (grammer)

-penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.

 1. Perbendaharaan kata (vocabulary)

-meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.

 1. Kefasihan (fluency)

-menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.

 1. Kefahaman (comprehension)

-latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

 • Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.
 • Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.
 • Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.


TEKNIK SIMULASI

 • Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
 • Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
 • Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
 • Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
 • Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.


TEKNIK MAIN PERANAN

 • Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
 • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
 • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
 • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.


TEKNIK SUMBANGSARAN

 • Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
 • Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.
 • Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.


Tujuan Sumbangsaran

 • Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid
 • Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
 • Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
 • Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak
 • Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
 • Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea
 • Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.
 • Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi
 • Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? )
 • Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik
 • Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan

TEKNIK PERMAINAN BAHASA

 • Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
 • Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
 • Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
 • Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
 • merangsang interaksi verbal pelajar
 • menambah kefasihan dan keyakinan
 • menyediakan konteks pembelajaran
 • bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
 • bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan

TEKNIK SOAL – JAWAB

 • Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
 • Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
 • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
 • Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
 • Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
 1. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
 2. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
 3. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
 • Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.


TEKNIK BERCERITA

 • Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
 • Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.
 • Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.
 • Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
 • Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
 • Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
 • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
 • Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
 • Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
 • Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
 • Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
 • Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
 • Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.

TEKNIK DRAMA

 • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
 • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
 • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
 • Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
 • Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
 • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.

TEKNIK INKUIRI

 • Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
 • Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
 • Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
 • Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
 • Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
 • Pengendalian teknik inkuiri ialah :
  1. Proses mengenali masalah
  2. Mengkaji ramalan
  3. Mengumpul maklumat
  4. Menganalisis
  5. Membuat rumusan


TEKNIK PERBINCANGAN

 1. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85).
 2. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
 3. Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat.
 4. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
 5. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
 6. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
 7. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
 8. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
 9. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
 10. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul.
 11. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.

TEKNIK FORUM

 1. Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal.
 2. Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 3. Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 4. Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.

TEKNIK PERBAHASAN

 1. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 2. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
 3. Antara manfaat teknik ini ialah :
 4. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
 5. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
 6. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
 7. Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
 8. Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
 9. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar.
 10. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.

TEKNIK KUIZ

 • Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).
 • Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
 • Tujuannya ialah :
 • Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
 • Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.
 • Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.
 • Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
 • Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
 • Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
 • Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.
 • Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.

Keutuhan Wacana

Kerja Kursus KDC P2 November 2002 PM Major
KEUTUHAN WACANA
Mohd. Isa bin Abd. Razak


Satu aspek penting dalam analisis wacana ialah keutuhan wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Melalui analisis keutuhan wacana juga kita dapat pula memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam.
Kita boleh menilai keutuhan sesebuah wacana dengan melihat penanda wacana, mengenal pasti ayat-ayat yang berfungsi dan mengesan dan menginterpretasi organisasi penulisan. Ketiga-tiga cara ini mudah difahami dan boleh diaplikasi di sekolah rendah dan di sekolah menengah.


1. PENANDA WACANA

Fungsi Penanda Wacana
1. Menghubungkan ayat dengan ayat
2. Menghubungkan perenggan dengan perenggan
3. Membantu pendengar/pembaca memahami teksContoh Penanda Wacana

1. Penanda Kronologi
Kata kunci: “Bila” dan yang seumpamanya.
1. kini
2. lantas
3. mula-mula
4. lepas itu
5. sebelum
6. kemudian
7. semenjak itu
8. pada suatu waktu
9. pada hari esoknya
10. pada zaman dahulu
11. dua tahun kemudian
12. beberapa tahun kemudian
13. dan yang seumpamanya.

2. Penanda Organisasi
Fungsi: mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain
1. pertama
2. tegasnya
3. contohnya
4. akhir sekali
5. dalam hal ini
6. sebagai kesimpulan
7. dalam hubungan ini
8. untuk merumuskan
9. dengan perkataan lain
10. dapat dinyatakan bahawa
11. untuk menjelaskan lagi
12. akan dinyatakan pada tempat yang lain
13. dalam bahagian ini kita akan membincangkan
14. dan yang seumpamanya.


3. Penanda Idea
Fungsi: menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang

(a) Mengembangkan Idea
 malah
 satu lagi
 selain itu
 seterusnya
 begitu juga
 di samping itu
 lebih-lebih lagi
 tambahan pula
 dan yang seumpamanya

(b) Pertentangan Idea
 tetapi
 sama ada
 sebenarnya
 sebaliknya
 walaupun
 walau bagaimanapun
 pada masa yang sama
 dan yang seumpamanya.

(c) Hubungan Idea
 jadi
 maka
 kecuali
 oleh itu
 oleh sebab
 oleh hal yang demikian
 untuk tujuan itu
 berikutan dengan itu
 dengan demikian
 sebagai akibat daripada
 dengan syarat
 justeru itu
 dan yang seumpamanya.


2. MENGENAL PASTI AYAT-AYAT YANG BERFUNGSI

Walaupun seseorang pembaca itu tidak semestinya memahami setiap ayat dalam sesuatu teks yang dibacanya, kefahamannya terhadap setiap ayat yang dibacanya akan membantunya memahami keseluruhan teks tersebut. Dalam penulisan yang baik, setiap ayat mempunyai fungsi yang tertentu, antaranya ialah

(a) memberi definisi … Contoh: Kamus Linguistik mendefinisikan ….
(b) membuat kesimpulan … Contoh: Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahawa ….
(c) memberi contoh … Contoh: Sebagai contoh, di Daerah Nabawan masih terdapat beberapa keluarga yang ….
(d) memberi huraian … Contoh: Situasi ini wujud disebabkan pihak berwibawa memandang remeh penggunaan Bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi.
(e) memberi ulasan … Contoh: Pada pendapat saya, kempen makan nasi hanya sekali sehari, iaitu pada waktu siang, akan ….
(f) memperkuat hujah … Contoh: Hal ini lebih jelas lagi apabila kita meneliti data tentang kaitan kesihatan dengan minum arak di …. seperti yang diberikan dalam Jadual 1.
Sekiranya penulis menggunakan penanda wacana yang tertentu seperti “dapat didefinisikan bahawa…”, “kesimpulannya ialah…”, “contohnya…” dan yang seumpamanya, maka pembaca agak mudah mengesan fungsi sesuatu ayat itu. Sebaliknya, jika penanda wacana tidak digunakannya, pembaca yang kurang cekap mungkin menghadapi masalah untuk mengesan idea yang hendak disampaikan oleh penulis.

3. MENGESAN DAN MENGINTERPRETASI ORGANISASI PENULISAN

Organisasi sesebuah penulisan melibatkan hubungan antara satu ayat dengan ayat, antara perenggan dengan perenggan, antara idea dengan idea, antara tajuk dengan bab, dan antara bab dengan bab. Kita perlu mengetahui tajuk, tujuan dan kumpulan sasar sesuatu penulisan untuk membolehkan kita mengesan dan menginterpretasi organisasi sesebuah penulisan itu. Organisasi sesebuah penulisan itu dapat ditinjau pada tiga peringkat:

(a) Ayat … Sesuatu ayat itu sepatutnya mendukung satu idea.
(b) Perenggan … Idea utama dan idea-idea penyokongnya digalurkan untuk membentuk satu satuan yang bertautan atau berfokus kepada satu fakta atau buah fikiran sahaja. Pembaca sepatutnya dapat mengenal pati pernyataan tema atau isi utama, isi penyokong ataupun isi sampingan dan keterangan-keterangan lain yang didukung oleh setiap ayat yang membentuk sesuatu perenggan itu.
(c) Seluruh Teks … Teks meliputi organisasi yang terdiri daripada unit-unit yang berupa perenggan, bahagian, tajuk dan bab. Dengan membaca seluruh teks, seseorang dapat mengenal pasti struktur teks sama ada berdasarkan kronologi, pengelasan mengikut hierarki, atau pengelasan mengikut ciri-ciri tertentu.

LATIHAN
(Kumpulan 3-5 orang)
Jelaskan pandangan kumpulan anda tentang keutuhan wacana bahan yang diedarkan.

Jawapan anda hendaklah berupa sebuah wacana yang utuh yang terdiri daripada tiga perenggan atau lebih. Jawapan itu juga hendaklah bebas daripada kesilapan bahasa. Panjang jawapan hendaklah dalam lingkungan 200 patah perkataan sahaja.

Maklumat yang terdapat dalam edaran ini mesti diaplikasikan dalam jawapan anda. Maklumat-maklumat lain yang telah disampaikan dalam kuliah wacana pada bulan Mei dan September boleh juga dimanfaatkan.

MIR
11 November 2002